REGULAMIN

Organizacyjny Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach określa strukturę organizacyjną, zakres działania oraz kompetencje aparatu wykonawczego Świętokrzyskiej Federacji.

§ 2

 1. Biuro, jako aparat wykonawczy organów statutowych Świętokrzyskiej Federacji, realizuje postanowienia Walnego Zebrania i Zarządu Świętokrzyskiej Federacji oraz zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i jednostki samorządowe województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej,
 2. Do obowiązków Biura należy również zapewnienie obsługi organizacyjno-merytorycznej:

a) Walnych Zebrań i posiedzeń Świętokrzyskiej Federacji,

b) Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Federacji,

c) Społecznych komisji i zespołów specjalistycznych w dziedzinie kultury fizycznej powołanych przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji.

§ 3

 1. W skład Biura Świętokrzyskiej Federacji wchodzą trzy zespoły:

–         Metodyczno-Szkoleniowy,

–         Finansowo-Księgowy,

–         Organizacyjno-Administracyjny,

których usytuowanie w strukturze organizacyjnej Biura określa graficzny schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Zakres zadań i sposób ich wykonywania przez poszczególne zespoły organizacyjne ustala załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

Działalnością określonych w § 3 pkt. 1 komórek organizacyjnych kieruje Dyrektor Biura, który jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zarządem Świętokrzyskiej Federacji za koordynację prac Biura.

II

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIURA

§ 5

Do zakresu działalności komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust, 1 w zakresie ich właściwości należą w szczególności:

–         organizowanie wykonania zadań Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach,

–         wykonywanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań, stosownie do obowiązujących przepisów oraz decyzji i poleceń Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,

–         rozpatrywanie skarg i wniosków, skierowanych do Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,

–         współdziałanie z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi,

–         działanie zgodnie z okresowymi planami pracy oraz wytycznymi i zaleceniami Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,

–         prowadzenie zbiorów i ewidencji dokumentacji pracy oraz, aktów normatywnych, dotyczących spraw z zakresu działania danej komórki organizacyjnej,

–         wykonywanie prac zleconych przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiej Federacji i Dyrektora Biura zgodnych z ogólnym charakte­rem zakresu działania komórki organizacyjnej.

III

ZADANIA PRACOWNIKÓW BIURA

§ 6

Do zadań ogólnych pracowników Biura należą w szczególności:

–         terminowe wykonywanie przydzielonych im zadań,

–         załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej w sposób,

–         wyczerpujący, skuteczny i ostateczny w możliwie najkrótszym czasie,

–         należyte i wyczerpujące zbieranie i analizowanie materiałów stano­wiących podstawę załatwiania sprawy lub wydania, decyzji,

–         redagowanie opracowań i pism zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami techniki biurowej,

–         przechowywanie akt w należytym porządku,

–         właściwe załatwianie interesantów i odpowiedni do nich stosunek,

–         sprawowanie kontroli w granicach określonych odrębnymi przepisami.

IV

KOMPETENCJE

§ 7

 1. Zgodnie ze statutem Świętokrzyskiej Federacji działalnością Biura kieruje Dyrektor.
 2. Kompetencje szczegółowe Dyrektora Biura określa niniejszy regulamin.

§ 8

 1. Do podstawowych kompetencji Dyrektora Biura należy:

–         kierowanie całokształtem działalności Biura,

–         nadzór nad rzetelnym i terminowym wykonywaniem zadań i czyn­ności przez komórki organizacyjne Biura,

–         wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, wytycznych w sprawach działalności Biura nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,

–         podpisywanie umów na wykonywanie przez osoby prawne i fizyczne prac i usług na rzecz Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach,

–         delegowanie pracowników w sprawach służbowych,

–         prowadzenie kontroli i nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrze­gania regulaminu pracy,

–         przyjmowanie interesantów w ramach skarg i zażaleń, oraz przy­gotowywanie materiałów na planowane i organizowane posiedzenia Świętokrzyskiej Federacji Sportu,

–         organizuje i jest odpowiedzialny za prowadzoną przez Biuro działalność gospodarczą.

Dyrektor Biura ŚwFS reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w Biurze Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

 1. W czasie nieobecności Dyrektora Biura kompetencje jego przejmuje wyznaczony pracownik Biura.

§ 9

 1. Główny Księgowy jest zarazem Kierownikiem Zespołu Finansowo – Księgowego, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura i odpowiada za pracę Zespołu Finansowo – Księgowego.
 2. Obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

§ 10

Szczegółowe określenie obowiązków i kompetencji pracowników Biura zawierają indywidualne zakresy czynności.

§ 11

Wszelką korespondencję Biura podpisuje Dyrektor.

§ 12

Biuro współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze w zakresie realizacji swoich zadań.

§ 13

Tryb postępowania w toku przygotowania i uzgodnienia aktów normatywnych, tryb załatwiania spraw osobowych, spraw i czynności związanych z obiegiem i przechowywaniem korespondencji oraz tryb postępowania z aktami tajnymi określają odrębne przepisy. Przygotowanie pism, zasady i tryb załatwiania spraw, przechowywanie i obieg dokumentów określają odrębne przepisy (KPA, instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz akt).

§ 14

Prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacji przysługuje Zarządowi Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Zarządu Świętokrzyskiej Rady Związków Sportowych (obecnie Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach) w dniu 8 grudnia 2005 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu.

Organizacja wewnętrzna oraz zakres działania

Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach

Pracą Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu kieruje Dyrektor Biura.

Biuro Świętokrzyskiej Rady zorganizowane jest w trzech zespołach:

–         Metodyczno – Szkoleniowym,

–         Finansowo – Księgowym,

–         Organizacyjno – Administracyjnym.

Na zakres działania Biura składają się zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, a w szczególności:

Zespół Metodyczno – Szkoleniowy:

 1. świadczy usługi w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo na rzecz wojewódzkich związków sportowych oraz innych stowarzyszeń sportowych województwa świętokrzyskiego, które prowadzą działalność w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, a nie mają możliwości utworzenia wojewódzkiej struktury organizacyjnej,
 2. współpracuje z centralnymi i makroregionalnymi strukturami, sportowymi w zakresie szkolenia sportowego i innych zadań zleco­nych,
 3. prowadzi sprawy dotyczące kultury fizycznej w ramach zadań zleconych,
 4. współdziała z odpowiednimi organizacjami sportowymi w zakresie szkolenia i doszkalania kadry instruktorsko – trenerskiej,
 5. prowadzi ewidencję osiągnięć sportowych, analizę w tym zakresie oraz współzawodnictwo sportowe,
 6. realizuje zadania w zakresie jednolitej klasyfikacji sportowej,
 7. współdziała i udziela pomocy w zakresie organizacji i uczestnictwa reprezentacji województwa świętokrzyskiego w centralnych imprezach sportowych (szczególnie w kategoriach młodzieżowych – uczestnictwa w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży),
 8. prowadzi i analizuje komputerowe zestawienia realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i jednostki samorządowe województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej,
 9. kontroluje pod względem zgodności z zatwierdzonymi planami merytoryczno – finansowymi organizowane przez członków Świętokrzyskiej Rady obozy, zgrupowania i konsultacje młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zespół finansowo – Księgowy w szczególności:

 1. świadczy usługi w zakresie obsługi finansowo – księgowej na rzecz wojewódzkich związków sportowych oraz innych stowarzyszeń sportowych województwa świętokrzyskiego, które prowadzą działalność w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, a nie mają możliwości utworzenia wojewódzkiej struktury organizacyjnej – członków Świętokrzyskiej Rady,
 2. prowadzi obsługę środków majątkowych Świętokrzyskiej Federacji,
 3. planuje i realizuje budżet Świętokrzyskiej Federacji,
 4. współdziała z wydziałem Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz jednostkami samorządowymi województwa świętokrzyskiego w zakresie finansowania działalności członków Świętokrzyskiej Rady,
 5. prowadzi ewidencję księgowo – materiałową majątku Świętokrzyskiej Federacji,
 6. prowadzi obsługę bankowo – kasową Świętokrzyskiej Federacji i jej członków,
 7. kontroluje wykorzystanie środków finansowych na zadania zlecone,
 8. prowadzi sprawozdawczość finansową Świętokrzyskiej Federacji.

Zespół Organizacyjno – Administracyjny w szczególności:

 1. świadczy usługi w zakresie administracyjno – biurowym na rzecz Biura i członków Świętokrzyskiej Federacji,
 2. sprawuje obsługę kancelaryjną i telefoniczną Biura,
 3. obsługuje Biuro oraz członków Świętokrzyskiej Federacji w przepisywaniu pism i dokumentów oraz ich powielanie,
 4. zapewnia sprzęt i materiały dla prawidłowej działalności Biura,
 5. prowadzi magazyn sprzętu i ubiorów sportowych,
 6. zapewnia bieżącą konserwację maszyn i urządzeń biurowych,
 7. prowadzi sprawy osobowe pracowników Biura,
 8. prowadzi adzór i kontrolę nad sprzątaniem pomieszczeń Biura.

Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu.

Schemat Organizacyjny

Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach