Regulamin
Podziału funduszu płac trenerów kadry szkoleniowej uczestniczącej w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadry juniora młodszego i młodzika w Województwie Świętokrzyskim

1. Fundusz płac szkoleniowców pracujących z młodzieżą uzdolniona sportowo (kadry wojewódzkie) to środki otrzymywane z Ministerstwa Sportu po potrąceniu płac pionu szkolenia ŚwFS w Kielcach.

2. Funduszem płac w danym roku objęci są szkoleniowcy wytypowani przez Okręgowe Związki i Stowarzyszenia Sportowe zatwierdzeni przez Świętokrzyską Federację Sportu i Polski Związek Sportowy (dot. kadry juniora).

3. Fundusz płac dla szkoleniowców, o którym mowa w pkt. 1 dzielony jest na poszczególne sporty, które uczestniczą w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

4. Wielkość środków przyznana dla sportu uzależniona jest od ilości dni szkoleniowych oraz liczebności kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów przyznanych dla sportu w danym roku kalendarzowym.

5. Naliczanie limitu środków dla sportu dokonywane jest na podstawie ustalenia wartości wskaźnika, który jest wynikiem podzielenia ogólnej kwoty środków przez ilość osobodni oraz uwzględniania danego sportu jako należącego lub nie do grupy wiodącej.

6. Określona w ten sposób wartość wskaźnika pomnożona przez ilość osobodni w sporcie pozwala na obiektywne ustalenie wielkości środków na fundusz płac kadry szkoleniowej w danym sporcie.

7. Wysokość świadczeń na rzecz szkoleniowców pracujących w ramach kadr wojewódzkich może wynosić – trener główny koordynator sportu do 7000 zł rocznie, a trener współpracujący do 4000 zł rocznie i uzależniony jest od:
– wielkości środków w sporcie (liczba osobodni),
– funkcji szkoleniowca (trener główny – współpracujący),
– posiadanych uprawnień szkoleniowych, kwalifikacji,
– ilość szkolonych zawodników w kadrze młodzika i juniora,
– szkolenia w kadrze młodzika i możliwości pobierania wynagrodzenia w tej kategorii wiekowej,
– udziału i zaangażowania poszczególnych szkoleniowców w organizację akcji szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania),
– wyników sportowych osiągniętych w pracy z młodzieżą,
– szkolenia w grupie sportów priorytetowych w województwie.

8. Fundusz płac, o którym mowa w regulaminie i jego podział w każdym roku na poszczególnych szkoleniowców zatwierdza Zarząd Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

10. Niniejszy regulamin podziału funduszu płac kadry szkoleniowej uczestniczącej w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadry juniora młodszego i młodzika w województwie Świętokrzyskim zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Świętokrzyskiej Rady Związków Sportowych w Kielcach (obecnie Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach) w dniu 8 lutego 2006 roku z poprawkami naniesionymi podczas posiedzenia w dniu 14 lutego 2013 r.