R E G U L A M I N
Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach i jej Zarządu

§ 1

1. Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach działa zgodnie ze Statutem uchwalonym na Walnym Zebraniu i zatwierdzonym przez właściwą władzę administracyjną.
2. Terenem działania Świętokrzyskiej Federacji jest obszar województwa świętokrzyskiego.

§ 2

Celem Świętokrzyskiej Federacji (Statut rozdział II § 8) jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju poszczególnych sportów, systematycznego podnoszenia poziomu sportowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej

Świętokrzyska Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1. tworzenie poszczególnym sportom warunków do udziału w państwowym systemie rozgrywek w grach zespołowych i sportach indywidualnych,
2. tworzenie warunków do realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego,
3. obsługę administracyjno – biurową i organizacyjno – finansową członków zrzeszonych w Świętokrzyskiej Federacji,
4. rozliczanie zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego oraz inne jednostki samorządowe w zakresie środków przeznaczanych na szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo,
5. reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz (sportowych, administracyjnych i samorządowych),
6. współpracę w organizacji doszkalania i szkolenia kadry trenersko – instruktorskiej i sędziowskiej,
7. współdziałanie w organizacji zawodów szczebla centralnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu młodzieżowego.
8. prognozowanie rozwoju poszczególnych sportów,
9. pomoc organizacyjna w działalności merytorycznej członkom Świętokrzyskiej Federacji,
10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów i zadań Świętokrzyskiej Federacji.

§ 3

1. Świętokrzyska Federacja wykonuje swe funkcje kolegialnie na posiedzeniach Zarządu oraz za pośrednictwem swego organu wykonawczego i organów doradczych.
2. Organem wykonawczym jest Biuro Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.
3. Organami doradczymi i opiniodawczymi Zarządu są zespoły problemowe powoływane przez Zarząd.

§ 4

Organizację i zakres pracy Biura Wykonawczego określa odrębny regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji (zgodnie z § 32 Statutu).

§ 5

Organy doradcze – społeczne komisje działają zgodnie z wytycznymi i uchwałami Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu Świętokrzyskiej Federacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (Statut § 26 p.3).
2. Posiedzenia Zarządu Świętokrzyskiej Federacji zwołuje Prezes Zarządu podając na piśmie do wiadomości wszystkich członków termin, miejsce, po­rządek dzienny oraz w razie potrzeby przesyłając materiały związane z porządkiem obrad, co najmniej na 7 dni przed zebraniem.
3. Członkowie Zarządu Świętokrzyskiej Federacji mogą wcześniej zgłaszać do Prezesa Zarządu lub Dyrektora Biura wnioski o uzupełnienie porządku dziennego zebrania.
4. W posiedzeniach Zarządu Świętokrzyskiej Federacji może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej (zgodnie ze Statutem §26 p.3).

§ 7

1. Zebraniami kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji.
2. Uchwały Zarządu Świętokrzyskiej Federacji są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu Świętokrzyskiej Federacji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 8

Członek Zarządu Świętokrzyskiej Federacji głosujący za projektem uchwały, który został odrzucony, bądź przeciwko projektowi, który w głosowaniu został przyjęty, może zgłosić do protokółu swoje odmienne zdanie. Nie zwalnia to go, od realizacji podjętej uchwały.

§ 9

Posiedzenia Zarządu Świętokrzyskiej Federacji są protokołowane, a podpisuje je przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10

Regulamin niniejszy został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Świętokrzyskiej Rady Związków Sportowych (obecnie Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach) w dniu 8 grudnia 2005 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.