STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ FEDERACJI SPORTU W KIELCACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach w skrócie ŚwFS, zwana dalej „Świętokrzyską Federacją” jest związkiem stowarzyszeń sportowych.

§ 2

Świętokrzyska Federacja posiada osobowość prawną i zrzesza wojewódzkie związki sportowe z osobowością prawną oraz inne stowarzyszenia sportowe Województwa Świętokrzyskiego, które prowadzą działalność w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, a nie mają możliwości utworzenia wojewódzkiej struktury organizacyjnej.

§ 3

Terenem działalności Świętokrzyskiej Federacji jest obszar Województwa Świętokrzyskiego, a siedzibą miasto Kielce.

§ 4

Świętokrzyska Federacja może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

Świętokrzyska Federacja może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Świętokrzyska Federacja działa na podstawie Ustawy o Sporcie, Prawa o Stowarzyszeniach i innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 7

Świętokrzyska Federacja opiera swą działalność na pracy społecznej działaczy zrzeszonych w okręgowych związkach i innych stowarzyszeniach sportowych.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem Świętokrzyskiej Federacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych, systematycznego podnoszenia poziomu sportowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej.
Świętokrzyska Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie poszczególnym dyscyplinom sportowym warunków do udziału w państwowym systemie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
2. tworzenie warunków do realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego,
3. obsługę administracyjno – biurową i organizacyjno – finansową członków zrzeszonych w Świętokrzyskiej Federacji,
4. rozliczanie zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz inne jednostki samorządowe w zakresie środków przeznaczanych na szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo,
5. reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz (sportowych, administracyjnych i samorządowych),
6. współpracę w organizacji doszkalania i szkolenia kadry trenersko – instruktorskiej i sędziowskiej,
7. współdziałanie w organizacji zawodów szczebla centralnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu młodzieżowego.
8. prognozowanie rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych,
9. pomoc organizacyjna w działalności merytorycznej członkom Świętokrzyskiej Federacji,
10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów i zadań Świętokrzyskiej Federacji.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Świętokrzyskiej Federacji dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 10

Członkami zwyczajnymi Świętokrzyskiej Federacji są wojewódzkie związki sportowe oraz inne stowarzyszenia sportowe, które prowadzą działalność w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, a nie mają możliwości utworzenia wojewódzkiej struktury organizacyjnej. Przyjęcie na członka następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji stosowną uchwałą. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu podjętej w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

§ 11

Członkowie zwyczajni Świętokrzyskiej Federacji mają prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów Świętokrzyskiej Federacji za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji zasady wyborcze,
2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Świętokrzyskiej Federacji,
3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Świętokrzyskiej Federacji.

§ 12

Członkowie zwyczajni Świętokrzyskiej Federacji są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Świętokrzyskiej Federacji oraz przepisów obowiązujących w sporcie,
2. godnego reprezentowania Świętokrzyskiej Federacji i Województwa Świętokrzyskiego,
3. regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach Świętokrzyskiej Federacji.

§ 13

1. Członkostwo zwyczajne w Świętokrzyskiej Federacji ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Świętokrzyskiej Federacji,
b) skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Świętokrzyskiej Federacji na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Świętokrzyskiej Federacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2. Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zjazdu Delegatów Świętokrzyskiej Federacji.

§ 14

1. Na wniosek Zarządu Świętokrzyskiej Federacji osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu w Województwie Świętokrzyskim może być nadana godność członka honorowego.
2. Członkom honorowym przysługują przywileje określone przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Świętokrzyskiej Federacji i zadeklaruje wsparcie finansowo – organizacyjne.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Świętokrzyskiej Federacji.

§ 16

Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zjazdach Delegatów Świętokrzyskiej Federacji,
2. korzystać z innych uprawnień nadanych uchwałą Zarządu Świętokrzyskiej Federacji,
3. zgłaszać wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczące działalności Świętokrzyskiej Federacji.

ROZDZIAŁ IV

Władze Świętokrzyskiej Federacji

§ 17

Władzami Świętokrzyskiej Federacji są:
1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”,
2. Zarząd Świętokrzyskiej Federacji, (w skrócie Zarząd ŚwFS), zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna Świętokrzyskiej Federacji (w skrócie KR ŚwFS), zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§ 18

1. Władze Świętokrzyskiej Federacji pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może:
– być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ŚwFS jej zadań statutowych,
– być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
4. Zasady wyborów władz Świętokrzyskiej Federacji uchwala każdorazowo Zjazd.
5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Kadencja władz Świętokrzyskiej Federacji trwa 4 lata.
2. Walny Zjazd Delegatów w połowie kadencji rozpatruje sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
3. Delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zjazdu delegatów Świętokrzyskiej Federacji.

§ 20

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.

§ 21

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

§ 22

Walny Zjazd Delegatów ŚwFS:
1. Zjazd jest najwyższą władzą ŚwFS i może być albo zwyczajny albo nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest co cztery lata.
3. W Zjeździe udział biorą:
a) z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych ŚwFS,
b) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – nie będący delegatami.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.
5. Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.

§ 23

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Świętokrzyskiej Federacji zwoływany jest:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty podjęcia postanowienia, złożenia wniosku lub żądania.
3. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
4. W Nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny oraz z głosem doradczym członkowie ŚwFS, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – nie będący delegatami.

§ 24

Do kompetencji Zjazdu należy:
1. wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalanie generalnych kierunków działalności ŚwFS oraz zadań dla władz Świętokrzyskiej Federacji,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Świętokrzyskiej Federacji,
4. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
6. uchwalanie składek statutowych od członków zwyczajnych,
7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze ŚwFS,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarząd w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego ŚwFS.

§ 25

Zarząd ŚwFS:
1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób – wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów Świętokrzyskiej Federacji Sportu.
2. Zjazd przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa Zarządu, który wchodzi w skład Zarządu ŚwFS.
3. Wybrany Zarząd powołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa – Wiceprezesa i Skarbnika.
4. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd odwołuje go z funkcji Prezesa i członka Zarządu. Wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd, spośród członków Zarządu. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
5. W przypadku nie wykonywania przez członka Zarządu jego obowiązków Zarząd może na wniosek Prezesa Zarządu podjąć decyzję o jego odwołaniu z Zarządu. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.

§ 26

1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych członków.
2. Organami doradczymi i opiniodawczymi Zarządu są zespoły problemowe powoływane przez Zarząd.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w tym Prezesa lub jego zastępcy. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. W posiedzeniach Zarządu:
− winien uczestniczyć Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Federacji,
− ma prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością, reprezentowanie Świętokrzyskiej Federacji i działanie w jej imieniu,
2. uchwalanie planu pracy Zarządu, planów finansowych i budżetu,
3. decydowanie o przystąpieniu ŚwFS do krajowych organizacji oraz instytucji gospodarczych,
4. zatrudnianie na umowę o pracę Dyrektora Biura,.
5. uchwalanie regulaminów pracy Biura ŚwFS,
6. występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe i sportowe,
7. zwoływanie Zjazdu delegatów,
8. powoływanie, rozwiązywanie zespołów problemowych, wydziałów, komisji i stanowisk do rozwiązywania lub wykonania określonych zadań,
9. nagradzanie i wyróżnianie zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji sportu w Województwie Świętokrzyskim,
10. nakładanie kar na członków zwyczajnych ŚwFS,
11. wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub uchwałach Zjazdu, oraz wynikające z toku spraw zarządzania.

§ 28

Prezes Zarządu:
1. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności zastępujący go wiceprezes Zarządu kieruje działalnością Zarządu, reprezentuje Świętokrzyską Federację na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, regulaminów i uchwał Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.
2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki.

§ 29

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez jego funkcji Komisja Rewizyjna odwołuje go z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej. Wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje Komisja Rewizyjna, z pośród członków Komisji Rewizyjnej. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 1/2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Zjazdowi sprawozdanie i informacje oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
5. Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli Komisji Rewizyjnej przedkłada Zarządowi.
6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Świętokrzyskiej Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
b) kontrolowanie działalności Zarządu,
c) występowanie do Zarządu oraz Prezesa Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji.

§ 30

Zarząd jest zobowiązany zapoznać się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.

§ 31

1. Świętokrzyska Federacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Świętokrzyska Federacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ V

Biuro Świętokrzyskiej Federacji

§ 32

1. Do realizacji zadań określonych niniejszym statutem, Zarząd Świętokrzyskiej Federacji powołuje Biuro ŚwFS działające na postawie regulaminu nadanego przez Zarząd Świętokrzyskiej Federacji.
2. Koordynacją pracy Biura zajmuje się Dyrektor bezpośrednio odpowiedzialny przed Zarządem Świętokrzyskiej Federacji.
3. Dyrektor Biura ŚwFS reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w Biurze Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

ROZDZIAŁ VI

Nagrody, odznaczenia i kary

§ 33

1. Świętokrzyska Federacja ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla ŚwFS działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów i innych osób zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji sportu w Województwie Świętokrzyskim.
2. Zarząd może występować do władz państwowych, resortowych i samorządowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym z działalnością Świętokrzyskiej Federacji.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień ŚwFS oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy ŚwFS.

§ 34

1. Świętokrzyska Federacji ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych ŚwFS.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określają odpowiednie przepisy i regulaminy ŚwFS.

ROZDZIAŁ VII

Majątek ŚwFS

§ 35

1. Majątek Świętokrzyskiej Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego lub akcji, obligacji, praw i udziałów wymaga uchwały Zarządu.

§ 36

Na fundusz Świętokrzyskiej Federacji składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich ustanowionych przez Walne Zgromadzenie,
2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
3. dochody z działalności gospodarczej,
4. wpływy z działalności statutowej,
5. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
6. środki finansowe przekazane Świętokrzyskiej Federacji na zadania zlecone,
7. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.

§ 37

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest Zarząd Świętokrzyskiej Federacji.
2. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych ŚwFS wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa Zarządu Świętokrzyskiej Federacji lub urzędującego Dyrektora Biura ŚwFS oraz Głównego Księgowego Biura Świętokrzyskiej Federacji lub Skarbnika Świętokrzyskiej Federacji.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie ŚwFS

§ 38

1. Zmiany statutu uchwala Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania ŚwFS i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi i Zarządowi ŚwFS.