A. CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

 

1. Organizator

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (DSW MSiT), który w tym

obszarze współpracuje z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego (PFSM). Ostateczna interpretacja Regulaminu współzawodnictwa należy do DSW MSiT. Kierownictwo sportowe nad zawodami podsystemu w poszczególnych sportach sprawują polskie związki sportowe (pzs). Organizatorami zawodów na poszczególnych szczeblach są komitety organizacyjne.

 

2. Program

Zawody podsystemu odbywają się w sportach wymienionych w części szczegółowej Regulaminu, w czterech kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i

młodzieżowiec – wg corocznie opracowywanego, przy współudziale pzs i PFSM, kalendarza imprez.

 

3. Uczestnictwo

 

3.1. Zasady uczestnictwa sprecyzowane są w regulaminach szczegółowych poszczególnych sportów.

W zawodach podsystemu mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez właściwy polski związek sportowy. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć również obywatele państw Unii Europejskiej, mieszkający na terenie Polski i posiadający licencję właściwego polskiego związku sportowego.

Do klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zalicza się tylko punkty zdobyte przez zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

 

3.2. Zawodnikowi nie wolno startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Informacje o terminach wszystkich zawodów eliminacyjnych są dostępne w WISS, skąd okręgowe związki sportowe lub kluby sportowe wszystkich sportów mogą pozyskiwać informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w zawodach.

 

3.3. Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować.

 

3.4. W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego, zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (lub w przypadku jego braku lekarza posiadającego certyfikat PTMS), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w roku następnym).

 

3.5. Przeniesienie zawodnika do wyższej kategorii wiekowej może dotyczyć wyłącznie reprezentanta Polski powołanego na zawody międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej. Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej, polski związek sportowy przekazuje na piśmie do Komisji Sportu (dołączając ją do oficjalnych wyników zawodów). W przypadku młodzika decyzję podejmuje polski związek po zasięgnięciu opinii COMS.

 

3.6. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (wchodzące do punktacji SSM) rozgrywane są tylko w sportach i konkurencjach znajdujących się w programie igrzysk olimpijskich. W przypadku zmiany programu igrzysk olimpijskich, DSW MSiT może podjąć decyzję o automatycznym włączeniu lub skreśleniu tego sportu (konkurencji) z Systemu Sportu Młodzieżowego w następnym cyklu.

 

3.7. O wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego nowego sportu, kategorii wiekowej lub konkurencji mogą występować do DSW MSiT wyłącznie polskie związki sportowe w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, po spełnieniu kryterium zasięgu (sport uprawiany minimum w 14 województwach lub 75 klubach, przy odpowiedniej liczbie zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych – dotyczy nieolimpijskich sportów halowych i letnich).

 

3.8. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, w następnej edycji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawody w każdym nowym sporcie, konkurencji lub kategorii wiekowej prezentowane są w wyznaczonym dla niej bloku imprezy, jako pokazowe, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM oraz na koszt właściwego polskiego związku sportowego.

Dodatkowym warunkiem do uznania za spełnienie wymaganych kryteriów jest dostarczenie do DSW MSiT (w roku pokazu) informacji o sportowych zawodach mistrzowskich zawierającej:

1. planowany termin i miejsce imprezy;

2. szczegółowy program zawodów sportowych;

3. regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników;

4. aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego w tym fragmencie, w którym określone są kategorie wiekowe;

5. informacje o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;

6. program rozwoju sportu.

 

3.9. Po uzyskaniu pozytywnej oceny PFSM za prezentację, zawody w tym sporcie mogą zostać włączone do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w regulaminie szczegółowym. Pisemną decyzję w tej sprawie wydaje DSW MSiT nie później niż do końca listopada danego roku.

3.10. Do zawodów rozgrywanych w ramach bloków ogólnopolskiej olimpiady młodzieży wprowadzane są jedynie te sporty, które znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. Wnioski o wprowadzenie nowych konkurencji olimpijskich do programu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży powinny zawierać rzetelne kosztorysy przeprowadzenia zawodów.

 

3.11. Zawody w innych sportach (nieolimpijskich), włączonych do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, rozgrywane są jako mistrzostwa Polski juniorów młodszych, na koszt właściwego polskiego związku sportowego i w terminie przez niego ustalonym. Informację o terminie zawodów należy przesyłać do DSW MSiT oraz PFSM.

 

3.12. Polskie związki sportowe, które podczas obserwacji zawodów podsystemu uzyskają negatywną ocenę, otrzymują ostrzeżenie żółtą kartkę". W ostrzeżeniu DSW MSiT określi warunki, które należy spełnić w określonym terminie, aby pozostać w podsystemie. Niezrealizowanie postawionych warunków może spowodować skreślenie sportu lub konkurencji z zawodów podsystemu. Głównymi przyczynami ukarania „żółtą kartką” lub skreślenia sportu / konkurencji z systemu mogą być w szczególności:

·  naruszanie zasad bezpieczeństwa organizacji zawodów sportowych;

·  nieprzestrzeganie regulaminu zawodów;

·  nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kultury fizycznej i sportu wyczynowego;

·  nieprzestrzeganie przyjętych zasad eliminacji do zawodów finałowych;

·  znaczący spadek liczby zawodników lub klubów biorących udział w podsystemie;

·  brak spójności w systemie szkolenia zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych lub niezgodność z celami SSM;

·  brak uporządkowanej struktury organizacyjnej związku, skutkujący rażącymi trudnościami w porozumieniu pzs ze strukturami terenowymi i klubami działającymi w ich sporcie;

·  sprawy dyscyplinarno-wychowawcze.

 

3.13. Podstawą udziału ekip wojewódzkich w zawodach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży jest zgłoszenie dokonane przez wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie

sportowe (wiss) na specjalnym druku zgłoszeniowym. W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną ze statutem i

wpisem w licencji do uczestnictwa w danym sporcie, wydanej zgodnie z regulaminem właściwego polskiego związku sportowego. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w nazwie klubu.

W zawodach podsystemu, zawodników obowiązują ubiory w barwach klubowych bądź wojewódzkich.

 

3.14. WISS realizuje i nadzoruje udział reprezentacji województwa we współzawodnictwie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Kierownika reprezentacji województwa

wyznacza WISS – przekazując na piśmie informację (nazwisko i telefon kontaktowy) do organizatora Finałów OOM. W poszczególnych sportach w przypadku, w którym

reprezentacja składa się z więcej niż 1 klubu – obecność kierownika reprezentacji jest obowiązkowa.

 

3.15. Na zawodach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (eliminacje i zawody finałowe OOM, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) nie pobiera się

opłaty startowej.

 

3.16. Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas zawodów finałowych OOM:

 

Iiczba zawodników

Iiczba osób towarzyszących*

1 – 5

1

6 – 10

2

11 – 16

3

17 – 25

4

26 – 32

5

33 – 40

6

41 – 50

7

51 – 60

8

61 – 70

9

71 – 80

10

81 – 90

11

91 – 100

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.

 

W sportach, w których występuje zbiorowy przewóz sprzętu (wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo) przysługuje dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy.

 

Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem. Gdy konieczne jest (ze względów organizacyjnych) zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z powyższych reguł, pzs lub wiss powinny zgłosić to (na etapie planowania) organizatorowi zawodów finałowych OOM (wraz z uzasadnieniem). Organizator zawodów finałowych OOM przedstawia zbiorcze wnioski do decyzji DSW MSiT.

Osoby nie posiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi, w terminie określonym przez organizatora w komunikacie organizacyjnym. Organizator nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, zwyczajowo przyjętych upominków, itd.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu warunków pobytu osób pozaregulaminowych.

 

4. Zasady oceny wyników

 

4.1. Klasyfikacją punktową objęte są: MMM (WMM w grach), OOM-MPJm, MPJ i MMP.

 

4.2. Do punktacji w sportach indywidualnych zalicza się tylko wyniki z tych konkurencji, w których ostatecznie sklasyfikowano minimum czterech zawodników, a w konkurencjach gdzie startują pary, osady, zespoły, drużyny zalicza się te, w których ostatecznie sklasyfikowano trzy pary, osady, zespoły, drużyny. Sklasyfikowanym może być zawodnik, który wystartował w zawodach i ukończył konkurencję lub odbył przynajmniej jedną walkę. Zawodnik zdyskwalifikowany, wycofany z zawodów, nie kończący konkurencji nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie 4.3b).

Polski związek sportowy może wystąpić do DSW MSiT o przyznanie premii punktowej zawodnikowi w kategorii młodzieżowej, który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub kategorii wagowej wystartował w MMP i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest udokumentowanie, iż zawodnik ten uzyskał miejsce finałowe na ostatnio rozgrywanych MŚ, ME lub PŚ (w kategorii młodzieżowca lub seniora).

 

4.3.

a. Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (zespołów, drużyn, osad, par) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni sklasyfikowany zawodnik (zespół, drużyna, osada, para) nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem „ostatecznie sklasyfikowanych" rozumie się zespół, osadę lub zawodnika startującego indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danego sportu ukończył konkurencję i zajął określone miejsce w zawodach.

b. Wyjątek stanowią konkurencje, w których ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami (na tych samych zawodach), a zawodnik (drużyna, zespół, osada) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki finałowej i w finale nie zostaje, z różnych przyczyn, sklasyfikowany.

c. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych gdzie liczba sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8 – zawodnicy będą otrzymywać połowę punktów.

 

4.4. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy, w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników z minimum trzech klubów sportowych.

 

4.5. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików obowiązuje podział na strefy określony w regulaminach szczegółowych poszczególnych sportów.

 

4.6. Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach podsystemu, zdobywa punkty imiennie i dla klubu, który reprezentuje. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a przejmującym zawodnika. Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy klubami (przekazującym i przejmującym zawodnika) występują, gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami mistrzowskimi zaliczonymi do SSM (MMM, OOM-MPJmł., MPJ, MMP). Podział punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych imprezach rangi mistrzowskiej, zaliczanych do systemu. Podziału punktów nie należy dokonywać bezpośrednio na zawodach, ale dopiero po zweryfikowaniu wyników przez polski związek sportowy.

 

4.7. Podziału punktów dokonuje się na pisemny wniosek klubu z którego odszedł zawodnik. Wniosek taki należy skierować do pzs w terminie i formie określonej przez pzs. Polskie

związki sportowe przesyłają niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data stempla pocztowego), do Komisji Sportu PFSM, zbiorcze zestawienie propozycji o podziale punktów zdobytych przez zawodników w SSM. Żadne wnioski w sprawie podziału punktów złożone bez zachowania ww. terminów i procedury nie będą uwzględniane.

 

4.8.

a) Zawodnicy, którzy nie mogą startować w zawodach finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w swojej kategorii wiekowej ponieważ:

- reprezentują Polskę w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, a także w zawodach równorzędnych (np. EYOF) w swojej lub wyższej kategorii wiekowej;

- odbywają niezbędne przygotowanie do tych imprez na wniosek zainteresowanych (poprzez pzs) otrzymują premię punktową według zasady:

- juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce (9 pkt.),

- juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt).

b) Zawodnicy, którzy nie startowali w zawodach w swojej kategorii wiekowej w mistrzostwach Polski juniorów lub młodzieżowców ponieważ:

- reprezentują Polskę w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w wyższej kategorii wiekowej;

- odbywają niezbędne przygotowanie do tych imprez na wniosek zainteresowanych (poprzez pzs) otrzymują premię punktową według zasady:

- juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce (9 pkt.),

- juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt).

c) Zawodnicy, którzy nie startowali w zawodach w swojej kategorii wiekowej w mistrzostwach Polski juniorów lub młodzieżowców, ze względu na zbieżność terminów tych zawodów z mistrzostwami świata lub mistrzostwami Europy w swojej kategorii wiekowej lub odbywają niezbędne przygotowanie do tych imprez nie otrzymują żadnych punktów, ponieważ kalendarz pzs imprez krajowych powinien być tak ułożony by najlepsi zawodnicy mogli startować również w mistrzostwach Polski.

 

4.9. Wniosek o przyznanie premii punktowej powinien wpłynąć od pzs do Komisji Sportu PFSM najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data stempla pocztowego) i zawierać następujące informacje:

·  termin, miejsce i kategorie wiekową ME lub MŚ, w których zawodnik brał udział;

·  wskazanie konkurencji, w których startował w ME lub MŚ oraz zajętego miejsca;

Punktacja systemu obejmuje faktyczne uczestnictwo w zawodach na terenie kraju zgodnie z przyjętym systemem współzawodnictwa.

 

4.10. Start każdego zawodnika ocenia się:

·  w kategorii młodzika i juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach,

·  w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach.

W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są odpowiednio dwie (w kategorii młodzik, junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec)

najwyżej punktowane konkurencje. Jeżeli przepisy wewnętrzne sportu pozwalają na start zawodnika w kilku kategoriach wiekowych takiego zawodnika ocenia się według zasad za

start w najniższej kategorii wiekowej w której startował.

 

4.11. Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do 31 października danego roku. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku

następnego.

 

4.12. Klasyfikacja końcowa współzawodnictwa sportowego jest ogłaszana w grudniu danego roku.

 

5. Międzynarodowe mistrzostwa Polski

 

5.1. Mistrzostwa Polski rozgrywane w ramach SSM mogą być, za zgodą DSW MSiT, podniesione do rangi międzynarodowej, ale tylko wówczas, gdy organizacja takich

zawodów stworzy polskim zawodnikom szansę na zdobycie dodatkowych punktów w oficjalnym rankingu międzynarodowym.

 

5.2. Koszty związane z podwyższeniem rangi zawodów mistrzowskich rozgrywanych w ramach SSM do imprezy międzynarodowej ponosi właściwy polski związek sportowy

lub bezpośredni organizator, któremu związek (za porozumieniem) powierzył organizację tych zawodów.

W zawodach sportowych z cyklu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorami są wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe, zadania

organizacyjne związane z rozszerzeniem formuły (np. dodatkowe rezerwacje, zaproszenia sędziów o uprawnieniach międzynarodowych, podniesienie poziomu technicznego obiektu sportowego do warunków spełniających homologację o wyższym standardzie niż określona do rozgrywania mistrzowskich imprez krajowych) oraz ich dodatkowe koszty należą do polskiego związku sportowego.

 

5.3. W celu właściwego naliczenia punktów do rywalizacji krajowej - zasady eliminacji do zawodów finałowych oraz klasyfikacja końcowa zawodników prowadzona jest odrębnie

dla zawodników, uczestniczących w zawodach zgodnie z wymogami pkt. 3.1. niniejszego regulaminu. Zasady punktacji zawodników krajowych pozostają bez zmian.

 

Komunikaty przekazywane do PFSM z imprez o rozszerzonej formule powinny zawierać klasyfikację zawodników zgodnie z zasadami określonymi dla komunikatów z mistrzostw Polski.

 

6. Postanowienia końcowe

Polskie związki sportowe oraz organizatorów imprez sportowych na każdym szczeblu współzawodnictwa zobowiązuje się do nadsyłania sprawozdań (komunikatów z zawodów) objętych SSM w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów (w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowie października, maksymalnie do 10 listopada danego roku – decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Polska Federacja Sportu Młodzieżowego

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

z dopiskiem „Wyniki”

tel (0-22) 529-87-12 fax (0-22) 529-89-34

e-mail: wyniki@sportmlodziezowy.pl

 

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu impreza sportowa nie zostanie ujęta w klasyfikacji podsystemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

W terminie do dnia 30 października danego roku. polskie związki sportowe mogą przekazać na piśmie propozycje zmian regulaminowych na rok następny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek dotyczący zmian w oznaczaniu kategorii wiekowych lub konkurencji powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i dołączoną kopią z przepisów międzynarodowych, potwierdzającą wnioskowaną zmianę. Wniosek bez uzasadnienia będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braków formalnych.

 

UWAGA !

Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do przeprowadzenia analizy startujących w sporcie zawodników, a w szczególności:

- ostateczną kolejność,

- nazwiska i imiona zawodników,

- rok urodzenia,

- nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),

- podpis sędziego głównego (nazwisko i nr licencji w przypadku wersji elektronicznej) lub kierownika zawodów.

 

W przypadku gier zespołowych i konkurencji drużynowych konieczne jest podanie imiennych składów startujących zespołów (drużyn), wraz z rokiem urodzenia każdego z zawodników.

 

Komunikaty nie zawierające wyżej wymienionych danych nie zostaną uwzględnione do klasyfikacji współzawodnictwa.

 

Prawo do interpretacji regulaminów SSM w przypadku odwołań od decyzji sędziego głównego przysługuje DSW MSiT (oraz PFSM w zakresie określonym w odrębnym dokumencie).

 

Organizator OOM jest uprawniony do pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników w limitach wynikających z regulaminu podsystemu współzawodnictwa. Dodatkowe koszty będące efektem decyzji podjętych bez uzgodnienia z DSW MSiT i organizatorem ponosi jednostka, w imieniu której uprawniony wnioskodawca (np. przedstawiciel pzs lub sędzia główny) występował.

 

Zawodnik objęty procesem treningowym oraz uczestniczący w zawodach sportowych powinien posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie

zdrowia zawodnika zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny Sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. Nr 88, poz. 500),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. Nr 88, poz. 502).

 

Wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski rozgrywanych w ramach podsystemu powinni posiadać: licencję sportową, obowiązkowe ubezpieczenie NW, numer PESEL, informację o oddziale NFZ oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Polskie związki sportowe uczestniczące w SSM lub ubiegające się o wprowadzenie do niego zobowiązane są przedstawiać corocznie do DSW MSiT, w terminie do 31 października, informację o liczbie licencji zawodniczych lub inny dokument potwierdzający przynależność do pzs w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na sporty i płeć.

 

Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w każdym ze sportów, wręczane są: za miejsca 1-3

medale, za miejsca 1-8 dyplomy, natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom – za miejsca 1-3 puchary, a za miejsca 1-8 dyplomy.

 

Na medalu powinien być zamieszczony napis: „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” - „Mistrzostwa Polski juniorów młodszych” (lub juniorów w pływaniu) natomiast dla piłki nożnej dodatkowo – „Puchar Kazimierza Deyny”. Natomiast w sportach zimowych również – „Mistrzostwa Polski Juniorów”.

Trenerzy medalistów otrzymują regulaminowo medale (do 2011 roku).

 

Polskie związki sportowe mogą przyznawać zwyczajowo przyjęte formy dodatkowego nagradzania zawodników (np. tęczowa koszulka, złoty pas itp.) lecz nie medale PZS za Mistrzostwo Polski.

 

Organizacje sportowe, samorządy, sponsorzy mogą przyznawać nagrody rzeczowe dla zawodników pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Wręczanie nagród dodatkowych musi być uzgodnione z organizatorem Finałów OOM i zaakceptowane przez MSiT.

 

Zasady ogólne organizacji Finałów OOM zawarte są w opracowaniu PFSM „Główne zasady organizacji Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”.

 

Prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach nie ujętych tym regulaminem przysługuje DSW MSiT (oraz PFSM w zakresie określonym w odrębnym dokumencie).