ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

 

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za rozwój poszczególnych sportów odpowiadają polskie związki sportowe. To one programują i realizują szkolenie sportowe, kierują jego realizacją współdziałając z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system współzawodnictwa w swoich sportach. W celu umownego wyodrębnienia ze sportu wyczynowego efektów szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej w kategoriach wieku: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec – stanowiących naturalną podstawę do dalszego szkolenia w kadrach narodowych seniorów, system ten, będący integralną częścią sportu wyczynowego, nazwany został Systemem Sportu Młodzieżowego /SSM/.

Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego i możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania jej do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, zarówno w kategoriach młodzieżowych , jak i w dalszej perspektywie olimpijskiej. SSM obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. W odniesieniu ograniczonym wyłącznie do młodzieży uzdolnionej realizowany jest „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej”.

Pierwszy z podsystemów obejmuje szkolenie kadr wojewódzkich młodzików /KWM/ oraz kadr wojewódzkich juniorów /KWJ/ skupiających juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców, a także szkolenie w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego /SMS i NSMS/ oraz w centralnych i regionalnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży /OSSM/ w poszczególnych sportach. Szkolenie kadr wojewódzkich /KWM i KWJ/ realizują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe /wiss/, a szkolenie w pozostałych formach – polskie związki sportowe /pzs/ lub ogólnokrajowe stowarzyszenia i związki stowarzyszeń prowadzące działalność w zakresie sportu wyczynowego.

Podsystem szkolenia, podporządkowany jest celom perspektywicznym, a więc ukierunkowany na identyfikację utalentowanych zawodników, którzy w trakcie zaprogramowanego wieloletniego procesu szkolenia rozwijać będą swoje indywidualne predyspozycje, tak by poprzez kolejne etapy treningu stawać się najlepiej przygotowaną „kadrą rezerwową”, która skutecznie wkraczać będzie na areny rywalizacji w kategorii seniorów.

Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia na danym etapie szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej perspektywie czasowej. Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w każdym ze sportów objętych SSM.

Założenia organizacyjne i finansowe „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” są opracowywane corocznie przez departament właściwy w zakresie sportu młodzieżowego i zatwierdzane do realizacji przez ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu.