ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1 W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są, w dwóch niezależnych od siebie grupach, następujące zawody:

1.1. dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za podstawę do naboru dla sportu wyczynowego.

1.2. dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. Celem zawodów określonych w punkcie 1.1.  jest:

·       popularyzacja i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,

·       rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach.

2.1. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:

·     Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS), organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,

·    innych zawodów sportowych, organizowanych przez ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu;

2.2. Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży mogą być rozgrywane od etapu szkolnego do maksymalnie poziomu wojewódzkiego.

3. Celem zawodów określonych w punkcie 1.2 jest:

·        rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w sportach olimpijskich,

·        rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach,

·        objęcie wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia i współzawodnictwa zawodników, począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora, aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego w rywalizacji międzynarodowej w kategorii seniorów,

·        dokonywanie corocznej analizy współzawodnictwa i oceny pracy w poszczególnych sportach, klubach, gminach, powiatach i województwach.

3.1. Zasady organizacyjne, zasady oceny i ramowy program poszczególnych zawodów systemu precyzują regulaminy szczegółowe SSM.

3.2. Zasady techniczne i sportowe poszczególnych zawodów precyzują szczegółowe regulaminy polskich związków sportowych (pzs).

3.3. Zawody dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:

·       Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grach), Mistrzostw Polski Młodzików (MPMło),

·       Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM-MPJm),

·       Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ),

·       Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);

3.4. Zawody rozgrywane są na następujących szczeblach:

·        wojewódzkim,

·        międzywojewódzkim – strefowym,

·        ogólnopolskim (z wyjątkiem MMM).